Adatkezelési tájékoztató

Ha szeretne kapcsolatba lépni velünk, így cégünk működésével kapcsolatos kérdése volna, szeretne ajánlatot kérni tőlünk vagy állásajánlatra jelentkezik, úgy felhívjuk a figyelmét arra, hogy ennek során személyes adatokat is eljuttat részünkre.

Az adatok megadása saját önkéntes elhatározásán alapul. Számunkra fontos, hogy adatokat biztonságban tudja, így az adatkezelésünk részleteiről az alábbiakban tájékoztatjuk.

Milyen célból kezelünk adatokat?

KAPCSOLATFELVÉTEL ÉS AJÁNLATKÉRÉS

Ha a megkeresése kapcsolatfelvételre irányul vagy kifejezetten ajánlatkérést tartalmaz, úgy biztos lehet benne, hogy a megküldött személyes adatokat is csak ennek keretében fogjuk kezelni. Ehhez az arra vonatkozó jogos érdekünk teremt alapot, hogy a megkeresés által indokolt mértékben kapcsolatban maradhassunk, a megkeresésre válaszolhassunk, így az ajánlatot előkészíthessük és azt eljuttathassuk a megjelölt címre vagy kapcsolattartó számára. Ezt követően az adatok törlésre kerülnek. Ha az adatok kezelése más célból válik szükségessé (például cégünk valamely szolgáltatását szeretné megrendelni vagy tartós szakmai együttműködést tudunk kialakítani), úgy erről külön tájékoztatni fogjuk, és gondoskodunk az adatkezelés jogszerűségéről, valamint arról, hogy az adatkezelésünk Ön számára is követhető legyen.

A kapcsolattartási, ajánlatadási célra használt adatok: az Ön neve (vagy kapcsolattartó megjelölése esetén a kapcsolattartó neve és beosztása) és email-címe, telefonszáma, illetve postai úton történt megkeresés esetén a megadott postai levelezési cím.

KARRIERLEHETŐSÉG

Ha valamelyik állásajánlatunk felkeltette az érdeklődését, úgy az önéletrajzában és az álláspályázattal kapcsolatos egyéb dokumentumokban (a továbbiakban: pályázatban) részünkre eljuttatott személyes adatait a meghirdetett munkakör betöltése céljából kezeljük azért, hogy azok a munkakör betöltésére irányuló szerződést megelőző tárgyalások során rendelkezésre álljanak.

Ha a pályázók közül a munkakör eredményesen betöltésre kerül, az eredménytelen pályázatokat, valamint a pályázatok elbírálása során a cégnél (például a tesztfeladat teljesítése során) keletkezett  személyes adatokat a próbaidő eredményes leteltét követő 7 napon belül töröljük.

Ha a munkakört alkalmas jelentkező hiányában nem sikerült betölteni, vagy ha a munkakört ugyan betöltötték, de a pályázó szeretné, hogy a pályázata jövőbeni állásajánlatok esetén is figyelembe vételre kerüljön, akkor ennek részleteit illetően a pályázót külön megkeressük, mert a pályázat adatait kizárólag a kifejezett, egyértelmű és önkéntes hozzájárulása alapján őrizzük meg és használjuk fel a továbbiakban. A pályázatok adatai azonban legkésőbb a hozzánk érkezéstől számított 5 év elteltével ebben az esetben is törlésre kerülnek.

EGYÉB

Ugyan a honlapunkon keresztül jellemzően a fentiek szerinti megkereséseket kapjuk, ha ezektől eltérő célból fordul hozzánk, úgy az azzal kapcsolatos adatkezelésről az adatvédelmi jogi szabályozásnak megfelelően fogjuk tájékoztatni.

Ki kezeli az adatokat?

A személyes adatainak kezelője kizárólag az INNObyte Zrt. (székhelye: a székhely: 1115 Budapest, Bartók Béla út 105-113. 6. emelet, telefonszáma: +36 1 700 2563, képviseli: Lengyel Kálmán Tibor ügyvezető,).

Az adatait más számára nem továbbítjuk, és nem tesszük hozzáférhetőve, az adatkezelésben más adatkezelő vagy adatfeldolgozó nem vesz részt. Cégünk adatkezelési tevékenységét belső szabályzat rendezi, amelynek megvalósítása során adatai biztonságára kiemelt figyelmet fordítunk.

Adatkezelésünkkel kapcsolatos lehetőségei

Az adatvédelmi jogi szabályozás alapján adatkezelésünkkel kapcsolatban az alábbi jogosultságok illetik meg:

  1. tájékoztatást kérhet az adatai kezelését érintő pontos részletekeről (éppen milyen adatait, mennyi ideig, milyen célból kezeljük, és azokhoz ki férhet hozzá, a jogosultságait hogyan tudja gyakorolni),
  2. kérheti a pontatlan személyes adatainak helyesbítését,
  3. kérheti, hogy a kezelt személyes adatait Önnek vagy az Ön által megjelölt másik személynek továbbítsuk,
  4. kérheti az adatkezelés korlátozását,
  5. tiltakozhat az adatkezeléssel szemben, és
  6. kérheti az adatai törlését.

Ez utóbbi esetekben nem tudunk Önnel kapcsolatban maradni, illetve pályázatát a meghirdetett állások betöltéséről szóló döntés során nem tudjuk figyelembe venni.

Kérjük, hogy az adatkezeléssel kapcsolatos kérdéseit, észrevételeit az egyértelműség érdekében írásban juttassa el hozzánk a már ismert elérhetőségeinkre. Ezeket a megkereséseit igyekszünk mihamarabb, de legkésőbb 30 napon belül megválaszolni.

Tájékoztatjuk, hogy amennyiben a válaszunk ellenére az adatkezelésünk valamelyik részletét a továbbiakban is kifogásolja, úgy az ezzel kapcsolatos panaszát a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz nyújthatja be, amelynek címe: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C. szám (postacím: 1530 Budapest, Pf. 5.), e-mail címe: ugyfelszolgalat@naih.hu, telefonszáma: (+36 1) 391-1400, fax-száma: (+36 1) 391-1410. Ezen túlmenően természetesen lehetősége van arra is, hogy cégünkkel szemben a lakóhelye (vagy tartózkodási helye) szerint illetékes törvényszék előtt pert indítson.

SZÉKHELY

1115 Budapest,
Bartók Béla út 105-113.
6. emelet

TELEPHELY

7621 Pécs,
Irgalmasok utcája 5.
I. em. (Konzum Irodaház)

INNOBYTE INFORMATIKAI ZRT.

member of 4ig group

EMAIL

info@innobyte.hu

FAX

+36 1 700 2560

TELEFON

+36 1 700 2563
Széchenyi2020 logo