Részvény átalakítás

HIRDETMÉNY

az INNObyte Informatikai Zártkörűen Működő Részvénytársaság

részvényeinek dematerializált értékpapírrá történő átalakításáról

Az INNObyte Informatikai Zártkörűen Működő Részvénytársaság (székhely: 1115 Budapest, Bartók Béla út 105-113. 6. em.; cégjegyzékszám: 01-10-140457; a továbbiakban: „Társaság”) 2020. év 10. hónap 27. napján megtartott közgyűlése (a továbbiakban: „Közgyűlés”) 4/2020. (10.27.) számú Közgyűlési határozatában döntött a Társaság által kibocsátott 1.000 db „A” sorozatú, egyenként 100.000,- Ft (azaz egyszázezer forint) névértékű és kibocsátási értékű névre szóló, nyomdai úton előállított törzsrészvényének dematerializált részvényekké történő átalakításáról.

A Társaság Közgyűlése szintén 2020. év 10. hónap 27. napján, 6/2020. (10.27.) számú Közgyűlési határozatban döntött arról is, hogy a Társaság által kibocsátott 1.000 db „A” sorozatú, egyenként 100.000,- Ft (azaz egyszázezer forint) névértékű és kibocsátási értékű névre szóló törzsrészvényből 4 db (azaz négy darab) egyenként 100.000,- Ft, azaz egyszázezer forint névértékű és kibocsátási értékű névre szóló törzsrészvény 1 db „B”, 1 db „C” és 1 db „D” sorozatú, egyenként 100.000,- Ft (azaz egyszázezer forint) névértékű és kibocsátási értékű névre szóló, a Ptk. 3:240. § szerinti, vezető tisztségviselő kijelölésére vonatkozó, cégvezető kijelölésére vonatkozó, valamint elővásárlási jogot, azaz kumulált elsőbbségi jogokat biztosító elsőbbségi részvénnyé, illetve 1 db „E” sorozatú, 100.000,- Ft (azaz egyszázezer forint) névértékű és kibocsátási értékű névre szóló, a Ptk. 3:230. § (2) bekezdés f) pontja szerinti, vezető tisztségviselő kijelölésére vonatkozó, elővásárlási jogot biztosító, valamint szavazati joggal összefüggő elsőbbséget, azaz kumulált elsőbbséget biztosító jogokat biztosító elsőbbségi részvénnyé kerül átalakításra, melynek eredményeképpen a Társaság összesen 996 (kilencszázkilencvenhat) db „A” sorozatú, egyenként 100.000,- Ft (azaz egyszázezer forint) névértékű és kibocsátási értékű névre szóló dematerializált, törzsrészvénnyel, valamint összesen 4 (négy) darab, egyenként 100.000,- Ft (azaz egyszázezer forint) névértékű és kibocsátási értékű névre szóló „B”, „C”, „D” és „E” sorozatú elsőbbségi részvénnyel rendelkezik.

Felhívás nyomdai úton előállított részvények benyújtására

Mindezek alapján a Társaság a jelen hirdetménnyel felhívja a Tisztelt Részvényeseket, hogy a nyomdai úton előállított részvényeiket a bevonás és átalakítás végrehajtása céljából nyújtsák be a jelen hirdetményben foglaltak szerint.

A Részvényesek a részvényeik benyújtásával egyidejűleg kötelesek megjelölni azt a befektetési vállalkozást vagy befektetési szolgáltatás nyújtására jogosult hitelintézetet, amellyel értékpapírszámla-szerződést kötöttek, valamint kötelesek megadni az értékpapír-számlájuk számát. Ennek hiányában úgy kell tekinteni, hogy a Részvényes a benyújtást elmulasztotta.

A Részvényes képviseletében teljes bizonyító erejű magánokiratba vagy közokiratba foglalt képviselő is eljárhat a benyújtás során, azzal, hogy a meghatalmazásban a meghatalmazó Részvényesnek meg kell jelölnie, hogy mely értékpapírszámlára kéri a dematerializált részvények jóváírását.

A Részvényesek 996 (kilencszázkilencvenhat) db szabályszerűen benyújtott nyomdai úton előállított törzsrészvény után a benyújtott részvénnyel azonos névértékű, „A” sorozatú dematerializált törzsrészvény, 4 (négy) db szabályszerűen benyújtott nyomdai úton előállított részvény után 1 db „B”, 1 db „C”, 1 db „D” és 1 db „E” sorozatú, a benyújtott részvénnyel azonos névértékű, dematerialiált elsőbbségi részvény értékpapírszámlán történő jóváírására jogosultak.

A részvények benyújtásának helye

A Társaság székhelye, azaz 1115 Budapest, Bartók Béla út 105-113. 6. em.

A részvények benyújtására nyitva álló időszak

A benyújtásra nyitva álló időszak kezdő napja a jelen hirdetmény Cégközlönyben történő közzétételének napja, időtartama 60 (azaz hatvan) nap. Amennyiben valamennyi értékpapír benyújtásra került, az eljárás hamarabb is lezárható.

A részvények átalakításának időpontja

A nyomdai úton előállított részvények benyújtására megjelölt határidő utolsó napját követő munkanap. A Társaság az átalakítás napján köteles kiállítani a Tpt. 7. § (2) bekezdése szerinti okiratot.

A részvény átalakítás folyamata

Az átalakítás napjával a Társaság az átalakított értékpapír-sorozatot érvénytelenné nyilvánítja, dematerializált értékpapírrá alakítja. Az átalakításra érvényesen be nem nyújtott részvények sorszámát a Társaság nyilvántartásba veszi. A Társaság az érvényesen be nem nyújtott részvények helyébe lépő dematerializált részvényeket – az átalakítástól számított hat hónapon belül – befektetési vállalkozás, hitelintézet közreműködésével értékesíti. Az értékesítés eredménytelensége esetén a Társaság az értékesítésre nyitva álló határidő lejártát követő első közgyűlésen az alaptőkét leszállítja. Az érvénytelenné nyilvánított értékpapír forgalom tárgya nem lehet, azonban annak bemutatásával tulajdonosa követelheti részére a dematerializált értékpapír kiadását, vagy ha az értékesítés megtörtént, az értékesített dematerializált értékpapír ellenértékét vagy a lejáratkor esedékes összeget. Az értékesített értékpapír ellenértékét, illetve a lejáratkor esedékes összeget a tulajdonos jelentkezéséig a Társaság hitelintézetnél nyitott letéti számlán tartja.  A benyújtási határidőt elmulasztó értékpapír-tulajdonos az igényének érvényesítéséig felmerült költségeket köteles megfizetni. Az értékpapír kiadása iránti követelés helyébe lépő pénzkövetelés elévülésére az értékpapírban megtestesített vagyoni igény elévülésére irányadó szabályok érvényesek.

Részvénykönyvbe történő bejegyzés

A Társaság részvénykönyvében az átalakítás napján a részvénysorszámmal ellátott hatályos bejegyzések megszűnnek. Kérjük Tisztelt Részvényeseinket, hogy az átalakítás napját követően – személyesen vagy értékpapír-számlavezetőjük útján – szíveskedjenek előterjeszteni a részvénykönyvbe történő bejegyzés iránti kérelmüket.

Információ

Az átalakítással kapcsolatos bármely kérdésben a Társaság munkanapokon 9:00-tól 14:00 óráig áll a Tisztelt Részvényesek szíves rendelkezésére a Társaság székhelyén és az iroda@innobyte.hu e-mail címen.

SZÉKHELY

1115 Budapest,
Bartók Béla út 105-113.
6. emelet

TELEPHELY

7621 Pécs,
Irgalmasok utcája 5.
I. em. (Konzum Irodaház)

INNOBYTE INFORMATIKAI ZRT.

member of 4ig group

EMAIL

info@innobyte.hu

FAX

+36 1 700 2560

TELEFON

+36 1 700 2563
Széchenyi2020 logo